سوختم باران، بزن، شاید تو خاموشم کنی،

شاید امشب سوزش این دردها را کم کنی.

آه باران، من سراپای وجودم آتش است،

پس بزن باران، بزن، شاید تو خاموشم کنی ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
کوچه گرد

بزن باران... بزن، می سوزم از عشق بزن باران که آتش دارد این عشق... [گل] خیلی خیلی زیبا بود [قلب]